Gemeenten krijgen nieuwe geluidtaken wanneer de Omgevingswet in werking treedt. Vanaf 1 januari 2023 gelden de nieuwe geluidregels voor woningbouw, voor aanleg en wijzigen van wegen en voor aanleg en wijzigen van industrieterreinen. OD IJsselland heeft voor onze partnergemeenten in de regio IJsselland de nodige acties in beeld gebracht om aan deze toekomstige geluidtaken te kunnen voldoen.

Twee belangrijke onderdelen

Het project DOGG omvat in beginsel twee essentiële onderdelen. Ten eerste het ontsluiten van de (gemeentelijke) geluidbrongegevens in een landelijke centrale voorziening voor geluidbrongegevens. Daarnaast het vervaardigen van ‘Basisgeluidemissie’ voor de gemeentelijke wegen, plus een saneringslijst van geluidgevoelige gebouwen met meer dan 70 dB, ten gevolge van verkeerslawaai op de gevel.

Digitaal ontsluiten naar landelijke voorzieningen

Mehdi Abbassi, adviseur geluid en luchtkwaliteit en projectleider van het project ‘Digitale ontsluiting geluidsgegevens’ in het kader van Aanvullingswet Geluid Omgevingswet: “Geluidgegevens en verkeersdata die gemeenten beheren, ontsluiten we digitaal naar landelijke voorzieningen. Deze zijn vervolgens openbaar beschikbaar voor instanties en initiatiefnemers van ruimtelijke projecten. Het gaat vooral om geluidbrongegevens, zoals wegverkeer, industrieterreinen, windturbines en gegevens over risicobronnen in het kader van externe veiligheid. Naast de twee genoemde onderdelen bieden we optioneel de partners een toekomstmodel voor geluid aan, waarin de verkeersintensiteiten voor het prognosejaar 2053 of 2040 zijn verwerkt.”

Standaardiseren

Mehdi Abbassi: “Vanaf 1 januari 2023 start de verplichte aanlevering van geluidgegevens aan de Cvgg. Bronhouders (gemeenten) moeten dan geluidbrongegevens gestandaardiseerd aanleveren. De Cvgg is het digitale systeem dat deze uitwisseling van gegevens ondersteunt. Bronhouders, afnemers én softwareleveranciers moeten hun processen en systemen aanpassen om met deze standaard te kunnen werken.” De ICT-ontwikkelingen rondom Cvgg zijn nog in volle gang. Naar verwachting is medio 2022 het systeem klaar voor invoer van de geluidbrongegevens door de bronbeheerders. 

Samenwerking

“Het was bij de start van het project lastig om het belang van DOGG onder de aandacht te kunnen brengen bij de partners.” vertelt Mehdi Abbassi. “Dat kwam vooral door onvoldoende beschikbare informatie en onbekendheid met de Omgevingswet. Gelukkig loopt deze samenwerking inmiddels soepeler, nu er landelijk meer informatie, bekendheid en duidelijkheid over de Omgevingswet en DOGG beschikbaar is. Voor het Regionale verkeersmodel werken wij samen met Omgevingsdienst Twente en provincie Overijssel.”

Regionale verkeersmodel

Op dit moment wordt in opdracht van Provincie Overijssel het verkeersmodel voor basisjaar (2020) voor het Regionale verkeersmodel gemaakt. Vanuit dit basismodel worden de verkeersgegevens gegenereerd voor het referentiejaar 2021. Dit ten behoeve van zowel invoer in het Cvgg, als voor het vervaardigen van het Basisgeluidemissie (BGE) met vijfjaarlijks monitoringsplicht. Naast de verkeersgegevens staan in dit verkeersmodel de wegsnelheden, wegdekken en zo veel mogelijk de ‘lagere order wegen’ (vanaf 1.000 motorvoertuigen per etmaal). Naar verwachting is het verkeersmodel voor het referentiejaar 2021 in het tweede kwartaal van 2022 gereed.

Foto: Piktsjers/Rob Acket