Externe veiligheid gaat over het beheersen van risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. Wat betekent externe veiligheid voor de omgevingsplannen als de Omgevingswet inwerking treedt? Sander Bulthuis, adviseur op het gebied van externe veiligheid bij OD IJsselland, is hierover in gesprek met onze partners.  

Rolduidelijkheid
“Het gaat erom dat alle partijen over de veranderingen nadenken en over rolduidelijkheid. Daarom zijn wij in gesprek, om onze partners mee te nemen in wat zij en wij moeten doen.” trapt Sander af.  “Het zijn niet al te grote veranderingen, wel verdwijnt de systematiek van nu. Ik leg uit wat dat betekent voor aandachtsgebieden en voorschriftengebieden in het omgevingsplan.“

Onder de Omgevingswet verandert het ‘Externe Veiligheid-denken’, zoals Sander dat aanduidt. “We gaan van ‘personendichtheid en kans op een ramp’ naar ‘beschermende maatregelen en effect van een ramp’. Naast de huidige beperkt kwetsbare en kwetsbare gebouwen komen er ook nieuwe beschermingsniveaus onder de Omgevingswet, zoals ‘zeer kwetsbare gebouwen’ en ‘(beperkt) kwetsbare locaties’. Gemeenten moeten al deze gebouwen en locaties zelf in beeld brengen en registreren. Die informatie is aanwezig bij de gemeenten en dus een taak voor hen.”

Register Externe Veiligheid
De Omgevingsdienst registreert alle voor externe veiligheid relevante risicobronnen. “Op dit moment bereiden we het Register Externe Veiligheid (REV) voor en vullen deze met data uit het Risicoregister Gevaarlijke Stoffen (RRGS). Het REV is een database waarin alle externe veiligheidsrisico’s worden opgeslagen. Vanuit het REV worden de data ontsloten in de Atlas leefomgeving. Op die atlas zie je welke risico’s er zijn en wat het type aandachtsgebied is: brand, explosie of gifwolk.” Gemeenten moeten ook plannen en ontwikkelingen binnen de gemeente in beeld brengen en beleidskeuzes over externe veiligheid uit de omgevingsvisie overnemen in omgevingsplannen. In bijlage 7 van het Besluit kwaliteit leefomgeving staat een overzicht van alle relevante activiteiten voor externe veiligheid. “Uiteraard ondersteunen wij gemeenten hierbij en adviseren wij samen met Veiligheidsregio IJsselland over aandachts- en voorschriftgebieden en maatregelen.”

Lees meer over externe veiligheid