In gesprek met partner gemeente ommen OD IJsselland

De samenwerking tussen ketenpartners en de OD is van groot belang. Maar hoe ervaren zij deze samenwerking en waar zit de meerwaarde? Deze maand gaan we in gesprek met gemeente Ommen.

Eric Greving is al een aantal jaar werkzaam voor de gemeente Ommen. Sinds twee jaar is Ommen opnieuw een zelfstandige gemeente worden. Daarvoor trad de gemeente Ommen samen op als bestuursdienst met partner gemeente Hardenberg.

Even voorstellen

Eric vertelt: “Voorheen was ik voornamelijk werkzaam als Adviseur Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Ommen. Sinds vorig jaar augustus is daar een takenpakket bijgekomen als Regisseur Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Dit maakt dat ik sinds deze tijd contact heb met OD IJsselland. De gemeente Ommen is een regiegemeente die ervoor kiest om regie te voeren en de uitvoerende taken uit te besteden. We doen dit gezamenlijk om een zo goed mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners van Ommen”.

Kwalitatieve ondersteuning

Gemeente Ommen heeft verschillende taken ondergebracht bij de OD. “Voorbeelden hiervan zijn de wettelijke verplichte milieuzaken die betrekking hebben tot toezicht, handhaving en advies. Hierbij kan gedacht worden aan milieucontroles bij bedrijven in de regio en het verlenen van advies over bepaalde milieukwesties. Daarnaast worden de bouwtaken sinds een jaar ook door de OD afgehandeld. Wij hebben ervoor gekozen om deze taken ook bij de OD neer te leggen omdat deze organisatie dicht bij de gemeente staat. Ze kennen de omgeving en hebben natuurlijk raakvlakken met milieu. Een particuliere partij handelt meer vanuit een opdrachtgevende rol”.

Samen proactief aan de slag

Eric heeft tijdens zijn werk regelmatig contact met de OD. “Iedere maand heb ik een overleg met mijn contactpersoon Martin Roelink. Samen bekijken we de stand van zaken. We evalueren welke zaken goed gingen en waar we nog iets meer aandacht aan kunnen besteden. De wens is dat we ook regelmatig kunnen kijken of de werkzaamheden nog binnen de planning passen. Dit is nog niet gebeurd, maar de verwachting is dat dit snel wel kan”. Eric geeft aan het overleg prettig te vinden. “Natuurlijk gaat niet altijd alles in één keer goed. Maar gelukkig kunnen we het er samen over hebben en een passende oplossing zoeken. Dit ervaar ik altijd als iets positiefs”.

Omgevingswet, een terugkerend onderwerp

“De Omgevingswet is uiteraard voor iedere overheidsinstantie een belangrijk topic bovenaan de agenda. Het is ook een topic waarbij we regelmatig over spreken. Een positief gegeven van de wet vind ik de Omgevingstafel. Verschillende partners en betrokkenen werken samen om tot een gezamenlijk advies over een complex initiatief te komen. Dit is een stuk efficiënter dan alle partners en betrokkenen los benaderen. Deze sessies worden nu nog geleid door de provincie, maar op den duur gaat de OD dit doen. Ik vind dit passend binnen hun takenpakket”.

Case: veehouderij

Een recent voorbeeld van een samenwerking tussen de gemeente Ommen en de OD was de uitbreiding van buurtschap Witharen. Begin dit jaar is een bestemmingsplan vastgesteld om in dit buurtschap 11 nieuwe woningen mogelijk te maken. Echter, was er dicht bij een veehouderij gevestigd die zorgde voor een discussie over mogelijke geuroverlast. “Het was van belang om hier eerst een onderzoek naar te doen voordat er van start gegaan kon worden met de bouw van de woningen. Dit onderzoek is uitgevoerd door de initiatiefnemer en beoordeeld door de afdeling Milieu van OD IJsselland. In overleg met de agrariër, de ontwikkelaar van de woningen, de gemeente en de OD is er een oplossing gevonden voor de geurproblematiek. De omgevingsvergunningen voor deze woningen zijn uiteindelijk ook door de OD afgegeven. Het belang van de nieuwe woningen was groot voor de leefbaarheid in de buurtgemeenschap. Nieuwe woningen zorgen ervoor dat mensen een wooncarrière kunnen opbouwen in Witharen en niet wegtrekken naar elders”.

Samen kijken naar de toekomst

“Sinds de oprichting van de OD in 2018 zijn er regelmatig wetswijzigingen doorgevoerd en zijn er veranderingen geweest in de leefomgeving. Daarnaast is geconstateerd dat te weinig inzicht bestaat in de besteding van de uren van de OD. Dit maakt dat de samenwerking tussen de partners en de OD ook op bepaalde punten is veranderd. Om goed om te gaan met deze veranderingen is er een ontwikkelingsplan opgesteld met vijf werkgroepen. Alle partners zijn hierbij betrokken. Zelf ben ik betrokken bij de werkgroepen die gaan over financiering en de bedrijfsvoering. Het is belangrijk dat we de OD goed organiseren en opnieuw kijken naar de afspraken die hieraan ten grondslag liggen. Daarnaast is het bijvoorbeeld belangrijk dat de OD de geleverde diensten op de juiste manier documenteert en dit met de partners communiceert”.

“De gemeente Ommen en de OD hebben een gemeenschappelijk belang. Namelijk de leefomgeving van onze inwoners zo optimaal mogelijk houden. Dit maakt dat we in harmonie samenwerken. Dit vind ik mooi om te zien”.