Wil je bouwplannen uitvoeren, grond verzetten of is er bodemverontreiniging aangetroffen? Dan kun je te maken krijgen met regels die er zijn om de kwaliteit van onze bodem zo hoog mogelijk te houden. OD IJsselland voert voor de gemeenten in IJsselland en provincie Overijssel bodemtaken uit. Dat betekent dat wij adviseren over, toetsen en toezien op het naleven van de regels. Aan het woord is Wendy Klein Douwel-Ogink, Adviseur bodem en coördinator vakgroep Bodem.

Bodemtaken

“Het werk van het team bodem is heel divers. Onze focus ligt op bodemonderzoek in het kader van bouwvergunningen en ruimtelijke en civiele projecten. Maar we beoordelen ook meldingen voor grondverzet op basis van het Besluit bodemkwaliteit en de meldingen voor uitvoering van saneringen en uitgevoerde bodemsaneringen op basis van de Wet bodembescherming en Besluit Uniforme Saneringen. Daarnaast verstrekken wij bodeminformatie in de regio IJsselland. Dat doen wij met 9 adviseurs. Onze twee toezichthouders controleren en houden toezicht op de uitvoering van de bodemsaneringen en het grondverzet.”

Omgevingsdienst en VNG

Vanuit haar rol als coördinator vakgroep Bodem, is Wendy verantwoordelijk voor de werkverdeling en vertaalt ze beleidsmatige veranderingen naar de impact op de uitvoering bij de omgevingsdienst en eventueel bij partners. Naast haar functie bij OD IJsselland, is Wendy adviseur bodem en ondergrond bij VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). “Bij de VNG werk ik onder andere aan het versterken en verbeteren van bodemkwaliteitssystemen, PFAS-aandachtlocaties en wat gemeenten daarbij helpt. Deze combinatie versterkt mijn kennis als sparringpartner voor onze partners. Ik maak deel uit van verschillende landelijke werkgroepen Bodem en Ondergrond, van waaruit ik signalen en actuele landelijke ontwikkelingen meeneem en vertaal naar onze regio.”

Ontwikkelingen

Er speelt veel op bodemgebied. Wendy licht toe: “De Omgevingswet heeft impact op bodemgebied. Er vindt een overdracht van bodemtaken plaats van provincie naar gemeenten. In dat kader hebben wij samen met Provincie Overijssel gemeenten begeleid waar het gaat om overdracht van de bevoegd gezagtaken over (bodem)locaties op basis van het overgangsrecht”. Maar er zijn meer ontwikkelingen: “Een landelijke ontwikkeling die onze partners raakt, is dat er vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geen bestuurlijke afspraken voor uitvoerende bodemtaken zijn. Dit heeft gevolgen voor de financiering ervan.” vult Wendy aan. “Daarnaast volgen we de wijzigingen in het handelingskader PFAS op de voet en adviseren over wat dit betekent voor het grondverzet in de regio IJsselland. Wij signaleren onze partners over ontwikkelingen. Zo is het vanaf januari 2022 op basis van natuurwetgeving verboden om grond te verplaatsen waarin de Aziatische duizendknoop is opgenomen. Dat is belangrijke informatie voor onze partners in het kader van projectontwikkeling of beheer van de openbare ruimte.”

Meer weten? Bekijk wat OD IJsselland doet om de bodemkwaliteit optimaal te houden