Alex Bruggeman van Waterschap Drents Overijsselse Delta en Bennie Oosterhof van Omgevingsdienst IJsselland gaan er geregeld samen op uit. Dat past mooi binnen de onlangs afgesproken intensievere samenwerking tussen omgevingsdiensten en waterschappen in Noordoost-Nederland, maar voor Alex en Bennie is het niet nieuw. Ze kennen elkaar al jaren.

“Wat, geen filmpje?”, zegt Alex. “Ben ik voor niks naar de kapper geweest gisteren!” Alex Bruggeman is senior medewerker toezicht en handhaving en werkt al lang bij Waterschap Drents Overijsselse Delta en diens voorlopers. “Ik ben toezichthouder bij de grotere industriële bedrijven. Daarin trek ik dan ook veel met Bennie op. Daarnaast geef ik beleidsondersteuning, advies en doe wat coördinatietaken.”

“We werken bij het Waterschap met een prioriteitenlijst die we jaarlijks updaten. Hieruit volgt een jaarplanning van de te bezoeken bedrijven”, vertelt Alex. “Die lijst stuur ik naar Bennie. Dan kan Bennie kijken wanneer het goed uitkomt om samen te gaan. Bennie: “We gaan nu wel wat minder vaak samen op pad. Voorheen planden we een gezamenlijk bezoek vooral als er vanuit Alex reden was samen een bedrijf te bezoeken. Als er vanuit de bevindingen van het Waterschap bijvoorbeeld blijkt dat er iets speelt bij het bedrijf.”

De meetweek van het Waterschap

Bennie: “De meetweek, daar komt ook heel vaak nog wat uit.” Alex bevestigt dat. “Ons toezicht bestaat naast administratief ook uit fysiek bezoek en inspectie van voorzieningen. Je ogen de kost geven, eigenlijk. Uiteindelijk wordt afvalwater geloosd, die lozingspunten zijn ons meestal bekend en daar kunnen we dan ook monsters nemen. Met monsterkasten kunnen we over langere tijd, bijvoorbeeld een week of 2 weken, per etmaal monsters verzamelen. Dat noemen we dan een continubemonstering. De monsters brengen we vervolgens naar ons lab en daar komen analyseresultaten uit. De resultaten toetsen wij aan de geldende regelgeving. De bevindingen die hieruit volgen, kunnen aanleiding zijn voor een bezoek met Bennie.”

Bevoegd gezag

Waarom samen op pad, wat levert dat op? Alex: “Het Waterschap heeft een dienstverleningsovereenkomst met OD IJsselland voor lozingen die plaatsvinden in de openbare riolering, de zogenaamde indirecte lozingen. Wij zijn als waterschap geen bevoegd gezag, maar we hebben wel toezichtsbevoegdheid vanuit de Wabo. Wanneer wij bij een bedrijfsbezoek tekortkomingen hebben geconstateerd, dan adviseren wij de OD daar in ons belang tegen op te treden. We kúnnen dus wel bedrijven bezoeken zonder OD, maar waar het kan, doen we het gezamenlijk. Daarmee kunnen we sneller handelen. En bovendien is het ook leuk.”

Meerwaarde

Voor het Waterschap is het een grote meerwaarde dat OD IJsselland optreedt namens het bevoegd gezag en daarmee het handelen kan versnellen. Wat is dat voor OD IJsselland? “Voor ons is het de kennis”, vertelt Bennie. “Wij houden als omgevingsdienst toezicht op heel veel aspecten en dan is het wel fijn dat er ook iemand van het Waterschap mee kan gaan. Tegelijkertijd zit daar soms ook de frictie. Alex kijkt naar één aspect. En voor ons zijn er misschien belangrijkere punten dan afvalwater. Onze belangen zijn soms verschillend.”

Alex: “Daarin is het een voordeel dat Bennie en ik elkaar al een tijdje kennen. Ik ken Bennie al vanaf zijn tijd bij de gemeente, we hebben samen in verschillende commissies gezeten. Ik ben iemand die zich niet makkelijk aan de kant laat zetten, ik probeer ons belang wel te verdedigen”, zegt Alex lachend.

Opmerkelijke situaties

“Eén keer waren we samen bij een bedrijf op bezoek toen er zich een calamiteit voordeed. Een beluchtingstank overstroomde”, zegt Bennie. Alex: “Ja, een beluchtingstank dient als voorzuivering voordat het afvalwater wordt geloosd. Er komt lucht in en dat heeft een bepaald zuiveringsrendement. Die tank stroomde over, dus dat was wel een beetje hectiek. We zouden elkaar ook kunnen treffen bij calamiteitenbestrijding. Als er bij een bepaald bedrijf gevaarlijke stoffen liggen en er breekt brand uit, dan bestaat het risico dat die stoffen meegaan met het bluswater. Dan moeten er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat die stoffen in het oppervlaktewater- of op onze zuiveringen terechtkomen.  Maar daar hebben we met OD IJsselland nog niet veel mee te maken gehad.”  

Eén overheid

“Bedrijven zien ons als overheid, dus samen. Soms is niet helemaal duidelijk bij wie ze zich moeten melden. Als er een calamiteit is geweest, met afvalwater, dan is het soms ook onduidelijk. Dan melden ze dat eerst bij waterschap terwijl de gemeente het bevoegd gezag is. Het waterschap wil natuurlijk ook wel graag weten wat er speelt”, zegt Bennie. “Ik vraag dan: ‘hebben jullie ook het milieumeldpunt geïnformeerd?’ Ik denk wel dat bedrijven ons als één zien. We staan naast elkaar en zeker niet tegenover elkaar.”