Bermmaaisel

Toepassen van bermmaaisel en structuurgrond in de landbouw

In Overijssel passen we bermmaaisel, structuuraarde of slootmateriaal te vaak toe als mest of grond waar dit niet mag. De wetgeving hierover is complex en levert veel vragen op. Wanneer mag je bermmaaisel wel en niet toepassen? Wanneer praten we over een afvalstof of over grond en wanneer is het een meststof. Is bermmaaisel toepasbaar als meststof of is dit afval?

Mag u uw bermmaaisel of structuurgrond toepassen in de landbouw?

Voor u deze vraag kunt beantwoorden moet u eerst de volgende drie vragen beantwoorden:

  1. is het een meststof?
  2. valt dit materiaal onder de vrijstellingsregeling plantenresten en tarragrond en
  3. wat zegt het besluit bodemkwaliteit?

We hebben het hierbij alleen over overige organische meststoffen dit zijn bijvoorbeeld: bermmaaisel, structuuraarde of slootmateriaal. En niet over dierlijke meststoffen, zoals mengsels van strooisels met uitwerpselen.

Ad 1 Is het een meststof?

Bermmaaisel of oogstrestanten kunnen onder voorwaarden als meststof worden gebruikt. De voorwaarden zijn dat het toe te passen materiaal als meststof kan worden aangemerkt en het gebruik als meststof is toegestaan. Deze informatie staat in de Meststoffenwet. In het Uitvoeringsbesluit van deze wet staat geschreven aan welke voorwaarden een meststof moet voldoen. Hierin staat bijvoorbeeld dat u meststoffen niet zomaar mag mengen of produceren met gebruik van afvalstoffen of reststoffen, tenzij er geen landbouwkundige of mileukundige bezwaren bestaan.

Ad 2 Valt het materiaal onder de vrijstellingsregeling Plantenresten en tarragrond?

Het gaat hierbij om bermmaaisel, oogstrestanten of heideplagsel. U mag deze stoffen gebruiken als mest mits u voldoet aan de voorwaarden zoals deze in de vrijstellingsregeling Plantenresten en tarragrond staan omschreven. Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden:

Toepassing van bermmaaisel:
  • U mag alleen het bermmaaisel toepassen op het perceel of het aangrenzend perceel als mest, binnen een afstand van maximaal 1000 meter van de plaats waar het bermmaaisel vrijkomt;
  • U mag het bermmaaisel zonder afvalresten over het land verspreiden.
Voor de toepassing van oogstrestanten:
  • De oogstrestanten moeten schoon en onverdacht zijn en de restanten mogen het bedrijf niet hebben verlaten. Ze mogen alleen op het bedrijf zelf worden hergebruikt als meststof.
Voor de toepassing van heideplagsel:
  • Heideplagsel en maaisel dat vrijkomt binnen een natuurgebied, mag u alleen in de bodem brengen op de plaats zelf of in de directe nabijheid.

Alle drie materialen moeten gelijkmatigĀ worden verspreid over het ontvangende perceel en ze mogen niet significant bijdragen aan de verspreiding van nutriĆ«nten en zware metalen.
Vrijstellingsregeling Plantenresten en Tarragrond

Ad 3 Als het toch geen meststof is, is het dan misschien grond of afval?

Grond?

Het Besluit Bodemkwaliteit geeft algemene regels voor het toepassen en hergebruiken van grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de bodem. Grond dat gemengd is met minder dan 10% organische stof is grond en geen meststof, het valt dan onder het besluit Bodemkwaliteit. Onder voorwaarden kan dit materiaal dan als grond worden toegepast.

Afval?

Als blijkt dat organisch materiaal niet gebruikt mag worden als grond of als meststof, dan is het een afvalstof en valt dit materiaal onder de regels van de Wet milieubeheer. Volgens deze wet is het verboden om afvalstoffen op of in de bodem te brengen of te verbranden. Dit betekent dat dit materiaal niet toegepast mag worden als meststof en of bodemverbeteraar.

Vragen?

Wilt u meer weten?
Over mest: neem contact op met de NVWA
Over grond of afval: meldpunt@odijsselland.nl