Bermmaaisel

Toepassen van bermmaaisel en structuurgrond in de landbouw

In Overijssel passen we bermmaaisel, structuuraarde of slootmateriaal te vaak toe als mest of grond waar dit niet mag. De wetgeving hierover is complex en levert veel vragen op. Wanneer mag je bermmaaisel wel en niet toepassen? Wanneer praten we over een afvalstof of over grond en wanneer is het een meststof. Is bermmaaisel toepasbaar als meststof of is dit afval?

Mag u uw bermmaaisel of structuurgrond toepassen in de landbouw?

Voor u deze vraag kunt beantwoorden moet u eerst de volgende drie vragen beantwoorden:

 1. is het een meststof?
 2. valt dit materiaal onder de vrijstellingsregeling plantenresten en
 3. wat zegt het besluit bodemkwaliteit?

We hebben het hierbij alleen over overige organische meststoffen dit zijn bijvoorbeeld: bermmaaisel, structuuraarde of slootmateriaal. En niet over dierlijke meststoffen, zoals mengsels van strooisels met uitwerpselen.

Ad 1 Is het een meststof?

Bermmaaisel of oogstrestanten kunnen onder voorwaarden als meststof worden gebruikt. De voorwaarden zijn dat het toe te passen materiaal als meststof kan worden aangemerkt en het gebruik als meststof is toegestaan. Deze informatie staat in de Meststoffenwet. In het Uitvoeringsbesluit van deze wet staat geschreven aan welke voorwaarden een meststof moet voldoen. Hierin staat bijvoorbeeld dat u meststoffen niet zomaar mag mengen of produceren met gebruik van afvalstoffen of reststoffen, tenzij er geen landbouwkundige of mileukundige bezwaren bestaan.

Ad 2 Valt het materiaal onder de vrijstellingsregeling Plantenresten?

Het gaat hierbij om bermmaaisel, oogstrestanten of heideplagsel. U mag deze stoffen gebruiken als mest mits u voldoet aan de voorwaarden zoals deze in de vrijstellingsregeling Plantenresten staan omschreven. Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden:

Toepassing van bermmaaisel:
 • U mag alleen bermmaaisel en oogstrestanden toepassen:
 1.  Op het perceel waar dit is vrijgekomen,
 2. of op een aangrenzend perceel,
 3. of, als het aangrenzende perceel niet geschikt is, op een ander perceel dat ligt binnen een afstand van maximaal vijf kilometer van de plaats waar het bermmaaisel is vrijgekomen,
 • U mag het bermmaaisel en de oogstrestanten alleen over het land verspreiden als het schoon en onverdacht is.
Voor de toepassing van heideplagsel en maaisel uit een natuurgebied:
 • U mag heideplagsel en maaisel uit een natuurgebied toepassen:
 1. Binnen het natuurgebied waar het heideplagsel of maaisel is vrijgekomen,
 2. of in gevallen waarin het natuurgebied niet geschikt is: op een ander perceel dat ligt binnen een afstand van maximaal vijf kilometer van de rand van het natuurgebied waarbinnen het heideplagsel of maaisel is vrijgekomen
 • Het heidplagsel en maaisel mag alleen worden toegepast als het schoon en onverdacht is.

Alle drie materialen moeten gelijkmatig worden verspreid over het ontvangende perceel en ze mogen niet significant bijdragen aan de verspreiding van nutriënten en zware metalen.
Vrijstellingsregeling Plantenresten

Ad 3 Als het toch geen meststof is, is het dan misschien grond of afval?

Grond?

Het Besluit Bodemkwaliteit geeft algemene regels voor het toepassen en hergebruiken van grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de bodem. Grond dat gemengd is met minder dan 10% organische stof is grond en geen meststof, het valt dan onder het besluit Bodemkwaliteit. Onder voorwaarden kan dit materiaal dan als grond worden toegepast.

Afval?

Als blijkt dat organisch materiaal niet gebruikt mag worden als grond of als meststof, dan is het een afvalstof en valt dit materiaal onder de regels van de Wet milieubeheer. Volgens deze wet is het verboden om afvalstoffen op of in de bodem te brengen of te verbranden. Dit betekent dat dit materiaal niet toegepast mag worden als meststof en of bodemverbeteraar.

Vragen?

Wilt u meer weten?
Over mest: neem contact op met de NVWA
Over grond of afval: meldpunt@odijsselland.nl