Geen meststof maar afvalstof

Als een stof toch geen meststof is, dan is het meestal een afvalstof. Voor afvalstoffen gelden regels uit de Wet milieubeheer. Onder een afvalstof wordt verstaan: “alle stoffen, preparaten of voorwerpen waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen”.

Ontdoen

Op grond van de Wet milieubeheer is het verboden om zich van afvalstoffen te ontdoen door deze – al dan niet in verpakking – buiten een inrichting te storten, anderszins op of in de bodem te brengen of te verbranden. Dit verbod is dus niet van toepassing op afvalstoffen die erkend zijn als meststof. De provincie of de gemeente kunnen een ontheffing verlenen van dit verbod, als:

  • het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet,
  • voorzover het geen gevaarlijke afvalstoffen betreft en
  • als het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen zich daartegen niet verzet.

Indien u afvalstoffen binnen uw bedrijf wilt verzamelen, verwerken of verwijderen heeft u hier mogelijk een vergunning van de gemeente of de provincie nodig. Voor het verzamelen en verwerken van afvalstoffen gelden specifieke regels. Deze vergunningplicht voor activiteiten met afvalstoffen is hoofdzakelijk in categorie 28.10 van Bijlage I, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor) geregeld. In onderdeel 28.10 staat, anders dan bij andere categorieën, een lijst van activiteiten met afval die zijn toegestaan zonder dat een omgevingsvergunning milieu nodig is. Als een activiteit met afval hier niet staat is dus wel een omgevingsvergunning milieu nodig.

Nu kent art. 10.1a onder f van de Wm nog een uitzondering die relevant is. In dit artikel staat namelijk dat hoofdstuk 10 van de Wm niet van toepassing is op:
‘uitwerpselen, voor zover niet vallend onder onderdeel h, onder 1°, stro en ander natuurlijk, niet-gevaarlijk landbouw- of bosbouwmateriaal dat wordt gebruikt in de landbouw, de bosbouw of voor de productie van energie uit die biomassa door middel van processen of methoden die onschadelijk zijn voor het milieu en die de menselijke gezondheid niet in gevaar brengen’.

Dit betekent dat deze stromen wel als afvalstoffen worden aangemerkt maar dat de afvalstoffen regelgeving inzake de administratieve verplichtingen niet van toepassing zijn.

Besluit omgevingsrecht
Wet Milieubeheer