Energie en duurzaamheid

Omgevingsdienst IJsselland zet de komende jaren extra in op energiebesparing in samenwerking met de ondernemers in de regio. Het houden van toezicht op de uitvoering van energiebesparende maatregelen is een kerntaak van de omgevingsdienst. Daarnaast actualiseren wij vergunningen en beoordelen we audits van grote ondernemingen die vallen onder de European Energy Directive (EED).

Energiebesparing

Het gebruik van energie bij bedrijven moet doelmatig gebeuren. Bedrijven die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgas gebruiken, hebben tevens een energiebesparingsplicht. Voor veel branches zijn ‘erkende maatregelen lijsten’ (EML-lijsten) beschikbaar waarop energiebesparende maatregelen staan die in vijf jaar zijn terug te verdienen (zie www.infomil.nl). Met behulp van deze EML-lijsten kunnen ondernemers onderzoeken welke maatregelen zij (eventueel) nog moeten uitvoeren. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gestart met een actualisatie van deze EML-lijsten. Deze zijn per 1 januari 2019 in werking getreden.

OD IJsselland geeft op korte termijn prioriteit aan energiebesparing bij de grotere kantoren, metaalbedrijven, agrarische inrichtingen en zwembaden. Bij grootverbruikers die meer dan 200.000 kWh of meer dan 75.000 m3 aardgas verbruiken, kunnen wij ondernemers verplichten om een energiebesparingsonderzoek uit te voeren en een plan van aanpak op te stellen.

Informatieplicht

Voor bedrijven die een energiebesparingsplicht hebben, komt er vanaf 1 juli 2019 een informatieplicht. Ondernemers moeten vanaf dan melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben getroffen. Er komt een centraal meldpunt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bedrijven die niet hebben voldaan aan de informatieplicht kunnen door ons worden bezocht. Meer over de informatieplicht energiebesparing bij bedrijven leest u in onze speciale flyer.

Voor meer informative over de Wet milieubeheer en informatieplicht energiebesparing,  zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen

Vergunningen actualiseren

De meeste bedrijven vallen onder de rechtstreeks werkende regels van het Activiteitenbesluit. In de regio IJsselland geldt voor circa 200 industriële en 300 agrarische bedrijven de vergunningplicht. OD IJsselland gaat onderzoeken bij welke van deze bedrijven er substantiële energiebesparingsmogelijkheden zijn door de ontwikkeling van de stand van de techniek. Met de grote energieverbruikers gaan we afspraken maken over het nemen van energiebesparende maatregelen. Een eerste start wordt gemaakt met de vergunningen die moeten worden geactualiseerd in het kader van het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP3).

Energy Efficiency Directive (EED)

De EED is van toepassing voor bedrijven met meer dan 250 fte of een jaaromzet groter dan € 50 miljoen en een jaarlijks balanstotaal groter dan €43 miljoen. Deze bedrijven hebben de verplichting om eens per vier jaar een energie-audit uit te voeren. Deze audit brengt gedetailleerd het energieverbruik van een onderneming in beeld en de mogelijke besparingsmaatregelen. OD IJsselland beoordeelt deze audits en kan eventueel aanvullende informatie opvragen. In de regio IJsselland zijn er circa 250 ondernemingen die EED-plichtig zijn.

Voor meer informatie over EED, zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/energie-besparen/europese-energie-efficiency-richtlijn-eed

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Bedrijven die willen investeren in energiebesparende maatregelen kunnen gebruik maken van de regeling Energie-investeringsaftrek. Het is een fiscale regeling waarmee ondernemers een voordeel hebben van iets meer dan 11% van het investeringsbedrag. Energiebesparende technieken en maatregelen die in aanmerking komen staan vermeld op de Energielijst (zie www.rvo.nl/Energie-aftrek). De EIA is puur gericht op energiebesparing. Aanwending van bijna alle duurzame technieken zijn naar de SDE+-regeling overgeheveld. In 2017 hebben in de provincie Overijssel 1630 ondernemers gebruik gemaakt van de EIA. In totaal gaat het om een bedrag van € 85 miljoen aan investeringen in innovatieve energiebesparende technieken in Overijssel.

Voor meer informatie over subsidies en financiering, zie www.rvo.nl/subsidies-regelingen

Duurzaamheid

Ondernemers investeren tevens in zonnepanelen op hun bedrijfshallen. Die maatregel draagt ook bij aan het terugdringen van CO2. Daarnaast zijn er verschillende projecten in de regio waarbij waardevolle reststromen (biogas, restwarmte) worden benut. Voor het stimuleren van hernieuwbare energie kent de overheid de SDE+ subsidie. Ook circulair ondernemen biedt kansen om energie te besparen. De OD IJsselland wil met verschillende partners in de regio samenwerken om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te bereiken. Dat zijn in de eerste plaats de gemeenten en provincie, maar ook brancheorganisaties als Metaalunie, VNO/NCW en energieadviseurs.

Voor informatie over SDE+ subsidies, zie www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie