Het grondverzet wordt geregeld via het Besluit bodemkwaliteit en de bijbehorende Regeling bodemkwaliteit. Hierin zijn regels opgenomen om te komen tot een duurzaam bodembeheer. Hierin staan de kwaliteitseisen waaraan bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen wanneer deze op of in de bodem of in oppervlaktewater worden toegepast. Dit is afhankelijk van zowel de kwaliteit van de toe te passen grond als de kwaliteit en de functie van de ontvangende bodem. Toepassingen van grond, bagger en in bijzondere gevallen ook bouwstoffen bouwstoffen moeten worden gemeld. Dit is vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit. Melden doet u bij het landelijk Meldpunt Bodemkwaliteit.

Het is mogelijk om grond toe te passen op basis van de bodemkwaliteitskaart. De regio IJsselland kent meerdere bodembeheernota’s en kwaliteitskaarten (Deventer, Raalte, Zwolle en regio IJsselland). Niet iedere gemeente heeft alle nota’s en kaarten geaccepteerd als bewijsmiddel. Voor gebruik van de bodemkwaliteitskaart is een vooronderzoek (NEN5725, bijlage F) nodig.

OD IJsselland heeft geen overzicht van mogelijke toepassingslocaties. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. U moet altijd rekening houden dat het toepassen nuttig (waarvoor dient het) en functioneel (niet meer toepassen dan nodig) is.  Als toepassing op basis van de bodemkwaliteitskaart niet mogelijk is, kunt u een partijkeuring uitvoeren om de afzetmogelijkheden te bepalen of de grond afvoeren naar een erkende aannemer.

Voor PFAS heeft de regio een eigen bodemkwaliteitskaart. Lees meer informatie over PFAS op onze speciale themapagina.

Een vooronderzoek op basis van de NEN5725 is nodig om aan te tonen dat het voorgenomen grondverzet terecht kan plaatsvinden op basis van de bodemkwaliteitskaart. Deze verplichting is opgenomen in art 4.3.5 uit de Regeling Bodemkwaliteit.  

Met het vooronderzoek moet worden aangetoond dat de toe te passen grond binnen het toepassingsgebied van de bodemkwaliteitskaart valt en dat de bodemkwaliteit niet afwijkt van de kwaliteit die op de bodemkwaliteitskaart is aangegeven.

Het vooronderzoek moet worden uitgevoerd volgens bijlage F van de NEN5725. Om grondverzet op basis van de bodemkwaliteitskaart te mogen uitvoeren moet uit het vooronderzoek blijken dat voldaan wordt aan:

De toe te passen grond moet onverdacht zijn voor bodemverontreiniging. Om dit te kunnen aantonen zijn de volgende gegevens nodig:

 • Bodemonderzoeken van de herkomstlocatie.
 • Informatie over voor bodemverontreiniging verdachte activiteiten zoals (voormalige) bedrijfsactiviteiten, brandstoftanks, en calamiteiten waarbij (mogelijk) bodemverontreiniging is ontstaan.
 • Informatie over asbest (asbesttoepassingen in bebouwing op de herkomstlocatie, asbestverdacht materiaal tpv van de herkomstlocatie en in de toe te passen partij).

De herkomstlocatie moet op grond van de bodemkwaliteitskaart dezelfde (of een schonere) bodemkwaliteitsklasse hebben als de toepassingslocatie. Om dit aan te kunnen tonen zijn de volgende gegevens nodig:

 • Bodemkwaliteitsklasse van de herkomstlocatie
 • Bodemkwaliteitsklasse van toepassingslocatie
 • Ligging herkomst- en toepassingslocatie (kaartje met contour)
 • Diepte ten opzichte van maaiveld van zowel de herkomstlocatie als de toepassing.

Wanneer het grondverzet tussen verschillende gemeenten plaatsvindt, moeten deze gemeenten elkaars bodemkwaliteitskaart geaccepteerd hebben als bewijsmiddel.

Een bodemsanering (het verwijderen en/of reinigen van grond) is noodzakelijk als:

 • een verontreinigd terrein niet geschikt is voor het huidige of geplande gebruik;
 • ter plaatse werkzaamheden in de bodem worden uitgevoerd of;
 • als de verontreiniging na 1 januari 1987 is ontstaan.

Bij bodemsaneringen wordt onderscheid gemaakt tussen:

 • Geval van ernstige bodemverontreiniging, ontstaan vóór 1 januari 1987.
  Bij bodemverontreiniging is er sprake van een ernstige verontreiniging als voor één of meerdere stoffen de interventiewaarde wordt overschreden in een hoeveelheid van minimaal 25 m3 bodemvolume in het geval van een bodem- of sedimentverontreiniging, of 100 m3 poriënverzadigd bodemvolume in het geval van een grondwaterverontreiniging. Er is sprake van een geval ernstige bodemverontreiniging met asbest in de bodem, als de gemiddelde concentratie (gewogen) asbest binnen een ruimtelijke eenheid hoger is dan de interventiewaarde van 100 mg/kg droge stof.
 • Nieuw geval/zorgplichtgeval, ontstaan na 1 januari 1987.
  Een nieuwe verontreiniging van de grond en/of het grondwater moet zoveel mogelijk worden verwijderd ongeacht het ontstaan, de aard of omvang van de verontreiniging.
 • Geval van niet-ernstige bodemverontreiniging, ontstaan vóór januari 1987.
  Dit zijn alle overige meldingen.

Melden bij Omgevingsdienst IJsselland is noodzakelijk als u van plan bent om een bodem te saneren of andere activiteiten uit te voeren waardoor bodemverontreiniging wordt verminderd of verplaatst.

Op de pagina ‘Formulieren‘ vindt u diverse formulieren die u nodig heeft voorafgaand, tijdens en na een bodemsanering.

Als u eigenaar bent van een bedrijfsterrein waar een sanering van een verontreiniging, ontstaan voor 1987, nodig is, bestaat de mogelijkheid dat u hiervoor in aanmerking komt. Bodembeheer Nederland kan u laten zien welke subsidieregelingen op uw situatie van toepassing zijn. Ook kan Bodembeheer Nederland u helpen met uw subsidieaanvraag. Meer informatie vindt u op http://www.bodembeheernederland.nl.

Bodeminformatie kunt u vinden via de website https://overijssel.omgevingsrapportage.nl/ . Hier is het mogelijk om een rapportage op te vragen. De rapportage met beschikbare bodeminformatie ontvangt u vervolgens per mail. Aanvullende informatie kunt u opvragen via bodem@odijsselland.nl.

De bodemkwaliteitsklassen van herkomst en toepassingslocaties binnen het werkgebied van Omgevingsdienst IJsselland is vastgelegd in de bodemkwaliteitskaarten. Deze kaarten kunnen worden opgevraagd door een mail te sturen naar bodem@odijsselland.nl.

Voor de aanvraag van bodeminformatie is het mogelijk dat de betreffende gemeente leges vraagt. De Legesverordeningen kunt u vinden op www.overheid.nl. Voor meer informatie over leges kunt u bij de betreffende gemeente terecht.