Voor 19 bedrijfstakken zijn Erkende Maatregelenlijsten opgesteld voor energiebesparing. Deze staan in bijlage 10 van de Activiteitenregeling. De lijsten zijn per 1 april 2019 geactualiseerd.  Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland onder stap 2 vindt u per Erkende Maatregelenlijst een PDF-bestand.

Zonnepanelen (PV-panelen) tellen niet als energiebesparende maatregel. Het in gebruik nemen van zonnepanelen valt onder de noemer ‘duurzaamheidsmaatregelen’ en is daarmee geen energiebesparende maatregel. Deze maatregel staat daarom ook niet in de EML-lijst voor energiebesparing. Dit geldt ook voor WKO, Windenergie en energie uit Biomassa. Vanzelfsprekend moedigen we deze maatregel desondanks zeker aan, omdat bedrijven hier zelf (schone) energie mee opwekken.

In de regel wordt van de ‘drijver’ van de inrichting verwacht dat deze de maatregelen treft. Maar, het is niet altijd duidelijk wie de ‘drijver’ is. Voor gebouwen met een eigenaar en huurder(s), geldt in het algemeen dat de persoon die de ‘overtreding’ op energiegebruik kan beëindigen, de drijver is. Vaak komt het erop neer dat gebouwgebonden maatregelen door de eigenaar moeten worden getroffen, en procesgebonden maatregelen door de huurder. Echter zijn hier soms ook afspraken over gemaakt tussen de huurder en eigenaar. Kijk voor meer informatie op de InfoMil-website.

Niet elk bedrijf is een inrichting. Kleine winkels zijn bijvoorbeeld geen inrichting voor de Wet milieubeheer. Een bedrijf of instelling is alleen een inrichting in zin van de Wet milieubeheer wanneer wordt voldaan aan de volgende twee voorwaarden:

Kijk voor meer informatie op de InfoMil-website.

In 2012 werd de Europese richtlijn voor Energie-Efficiency vastgesteld, ook wel bekend als de EED (Energy Efficiency Directive). Het doel van deze maatregel was om in 2020 20% minder energie te verbruiken in Europa. Om te voldoen aan deze richtlijn moeten grote bedrijven vierjaarlijks een energie-audit inleveren bij hun bevoegde gezag. Hierin vermelden zij onder andere informatie over het energiegebruik, de energiestromen en de energiebesparende maatregelen. Een bedrijf valt onder deze verplichting wanneer het meer dan 250 fte heeft (bij alle vestigingen samen), of een jaaromzet van €50 miljoen of meer én een jaarlijks balanstotaal van meer dan €43 miljoen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.