Omgevingsdienst IJsselland kan persoonsgegevens van u verwerken. Hieronder staat beschreven welke gegevens wij van u verwerken en welke rechten u heeft tegenover ons als verantwoordelijke.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Omgevingsdienst IJsselland
Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
088 525 10 50    info@odijsselland.nl

Wie houdt toezicht op de verwerking van persoonsgegevens binnen de organisatie?

De Functionaris Gegevensbescherming houdt binnen de organisatie toezicht op de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Binnen Omgevingsdienst IJsselland is dit: mr. J.G.A. Vegter. Telefoonnummer: 088 525 10 50.

Welke taken heeft de Omgevingsdienst IJsselland?

De Omgevingsdienst IJsselland voert de milieutaken uit voor 11 gemeenten en de provincie Overijssel.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Om onze taken uit te kunnen oefenen verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • Emailadressen
 • Telefoonnummers

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Verlenen van omgevingsvergunningen voor het deel Milieu en Milieumeldingen.
 2. Toezicht houden op inrichtingen.
 3. Handhavend optreden bij milieudelicten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens ter uitvoering van wettelijke taken die voortvloeien uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en de Wet economische delicten.

Ontvangers van gegevens

Als er een overtreding is geconstateerd, dan kan de omgevingsdienst uw gegevens ter beschikking stellen aan het Openbaar Ministerie.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden, tenzij er een wettelijk bewaarplicht geldt die langer duurt. In dat laatste geval zijn wij gehouden deze langere termijn aan te houden.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft u als betrokkene verschillende rechten:

 1. Het recht om de verantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de Omgevingsdienst IJsselland in het kader van de taakuitvoering over u verwerkt
 2. Daarnaast heeft u het recht om bij Omgevingsdienst IJsselland bezwaar te maken tegen de verwerking.

Wenst u een verzoek om inzage te doen, dan kunt u zich melden op het bezoekadres. Voor een goede afwikkeling van uw verzoek dient u een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen. Indien u bezwaar wilt maken dan kan dat schriftelijk aan: OD IJsselland, postbus 40252 8004 DG Zwolle.

Beveiliging gegevens

De persoonsgegevens die wij van u verwerken worden opgeslagen in databases. Deze databases zijn op de volgende wijze beveiligd:

 • Fysieke beveiliging tot data centers. Alleen kleine groep heeft toegang tot data centers / servers waar databases zijn opgeslagen.
 • Logisch beveiliging tot databases, d.m.v. autorisatie op applicatie, server en database niveau.
 • Back-up kopieën worden ook opgeslagen in data centers.
 • Voor aanleveren van data uit een database aan derden bvb. applicatie leveranciers moet toestemming zijn van functioneel beheerders van deze applicatie/database.
 • De data in de databases worden niet versleuteld binnen de database.

Wilt u een beveiligingslek melden? We hebben het proces vastgelegd in ons responsible disclosurebeleid.