Bespreking van de haalbaarheid van een ruimtelijk initiatief

De omgevingstafel is een vooroverleg dat zich afspeelt voordat een initiatiefnemer een vergunning aanvraagt. Omgevingstafel IJsselland bespreekt door de gemeente haalbaar geachte (complexe) initiatieven in de fysieke leefomgeving. Het gaat om initiatieven waarbij meervoudige afstemming nodig is, er zijn altijd meerdere ketenpartners betrokken. In IJsselland zitten in beginsel alle ketenpartners die over een initiatief adviseren aan tafel: gemeenten, GGD, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en andere ketenpartners op afroep (zoals het Oversticht).  

De regionale Omgevingstafel IJsselland is ingericht met een aantal vaste adviseurs en experts. Elke gemeente of ander bevoegd gezag (verder spreken we hier over gemeenten) in de regio IJsselland, kan gebruikmaken van deze omgevingstafel om nieuwe initiatieven te bespreken. In de regel zijn dat initiatieven van inwoners, bedrijven of maatschappelijke instellingen, maar het kunnen ook initiatieven van de gemeente zelf zijn. Een positief advies is nog geen inhoudelijke beoordeling van het plan. Het is ook nog geen principebesluit over de haalbaarheid van het idee. Voor het beoordelen van de haalbaarheid kan gebruik worden gemaakt van de Omgevingstafel IJsselland, om het plan te bespreken en voor te bereiden voor de verdere uitwerking in bijvoorbeeld een omgevingsplan of een aanvraag Omgevingsvergunning.

Vervolgens bepaalt de casemanager in overleg met de initiatiefnemer de vervolgacties en uitwerking van de adviezen, met als einddoel een haalbaar plan.  

Door wie en voor wie

De Omgevingstafel IJsselland staat in dienst van de gemeenten en overige bevoegde gezagen en levert daarin maatwerk. Het is de gemeente die bepaalt of het nodig of wenselijk is dat de regionale omgevingstafel het betreffende initiatief bespreekt. Aan de omgevingstafel zitten de behandelaar van het bevoegd gezag (vaak de casemanager of projectleider van de gemeente) en diverse adviseurs en experts. Ook de initiatiefnemer zelf kan en mag aanwezig zijn.

Het gesprek over haalbaarheid betreft de technische en de juridische haalbaarheid. Daarom nemen omwonenden van een initiatief en andere belanghebbenden niet deel aan de Omgevingstafel IJsselland. 

Vanuit de gemeente is de casemanager of een projectleider de contactpersoon. De Omgevingstafel IJsselland wordt vertegenwoordigd door een secretaris en een voorzitter, met wie de behandeling van een initiatief wordt voorbereid en die het gesprek aan tafel in goede banen leiden.

Hoe werkt het

Wanneer een initiatiefnemer een idee heeft voor een ruimtelijke ontwikkeling, dan beoordeelt de gemeente of het initiatief wenselijk is. Vaak schat de gemeente zelf in of het initiatief haalbaar is. Soms is het lastiger en is inbreng van én afstemming tussen meerdere ketenpartners nodig. In dat geval kan een gemeente of ander bevoegd gezag een aanvraag doen voor een inhoudelijke dialoog en beoordeling van het plan op de omgevingstafel, om de casemanagers te helpen bij het bepalen van de haalbaarheid. Daarbij proberen we altijd in het gesprek onderscheid te maken in wat nodig is om het plan haalbaar te maken en wat gewenst is om het initiatief nog beter te maken. 

De initiatiefnemer overlegt, buiten de overleggen aan de omgevingstafel, zelf met eventuele buren en/of andere belanghebbenden. Aan de omgevingstafel worden de resultaten daarvan teruggekoppeld en worden hier mogelijk vragen over gesteld

Wanneer ga je naar de regionale Omgevingstafel IJsselland?

In een vroege fase van het initiatief

De partners aan de omgevingstafel willen adviezen meegeven waarmee initiatiefnemers in de verdere uitwerking van plannen rekening kunnen of moeten houden. Soms gaat dat om wettelijke eisen waar een initiatief aan moet voldoen; soms ook om wenselijke aspecten, aandachtspunten bij de uitwerking van een plan. Het inzetten van de omgevingstafel heeft daarom alleen zin in een vroege fase van een initiatief, wanneer er nog aan gesleuteld kan worden.

Criteria

Gemeenten en ketenpartners hebben met elkaar afgesproken wat de criteria zijn voor het agenderen van initiatieven voor de omgevingstafel.

 • Initiatieven in een vroege fase.
 • Er zijn twee of meer ketenpartners bij betrokken.
 • Er moet sprake zijn van een significante impact van het initiatief op de omgeving.
 • Dus meestal wat grotere en complexe initiatieven, maar ook kleinere met tegenstrijdige belangen vanuit de ketenpartners.
 • Het gaat om initiatieven die, eventueel via een omgevingsplanprocedure, uiteindelijk uitmonden in vergunningverlening.
 • De gemeente bepaalt de gang naar de omgevingstafel ….
 • … maar ketenpartners kunnen er bij individuele verzoeken ook naar verwijzen.
 • De omgevingstafel heeft geen rol in de fase van vergunningverlening. Wanneer in die fase nadere advisering van ketenpartners nodig is, dan gebeurt dat bilateraal (tussen gemeente en ketenpartner) of op en andere tafel.

Deze criteria worden niet beschouwd als een keurslijf. Er is altijd ruimte om hier in overleg van af te wijken en maatwerk te bieden.

Herhaalde behandeling

Zeker bij grote en complexe initiatieven kan het zijn dat er in meerdere fasen van de uitwerking van een initiatief het onderwerp op de agenda van de omgevingstafel komt. Dat kan op aangeven van de gemeente, maar ook op verzoek van ketenpartners.

Bekijk het Handvat Omgevingstafel en vergunningtraject Omgevingswet (regionale afspraken)

Stapsgewijs

 • Je hebt een ruimtelijk initiatief waarbij je advies van twee of meer ketenpartners nodig hebt.
 • Gebruik het Adviesformulier Omgevingstafel IJsselland en vul deze zo volledig mogelijk in.
 • Voeg de relevante stukken toe aan het verzoek.
 • Stuur het document met bijlagen naar omgevingstafel@odijsselland.nl.
  Let op: vooralsnog is het alleen mogelijk om per e-mail de aanvraag in te dienen. Dit wijzigt in de tweede helft van 2023. Vanaf dan kan het indienen via het DSO.
 • De initiatiefbegeleider start een samenwerking in de samenwerkingsruimte van IJVI of een ander VTH-systeem.
 • De initiatiefbegeleider ontvangt een week voor de vergadering van de omgevingstafel van de gemeente de uitnodiging en de agenda.
 • De initiatiefbegeleider ontvangt minimaal twee dagen voor de vergadering het adviesformulier met de uitgebrachte adviezen van de ketenpartners van de secretaris van de Omgevingstafel IJsselland.
 • Na de vergadering zet de secretaris van de omgevingstafel het definitieve adviesformulier in de samenwerkingsruimte of mailt deze naar de initiatiefbegeleider.
 • Het bevoegd gezag slaat het definitieve adviesdocument op bij de zaak in het VTH-systeem (indien nodig), ten behoeve van de archivering.
 • Het is vervolgens aan de gemeente om het document te betrekken bij de besluitvorming of de verdere uitwerking van het initiatief. De omgevingstafel beperkt zich dus tot het geven van adviezen en neemt zelf geen besluiten.

Bekijk de werkwijze voor aanmelding en behandeling van een ruimtelijk initiatief op de Omgevingstafel