Heeft u een toezichthouder van Omgevingsdienst IJsselland op bezoek gehad? Of staat er een milieucontrole gepland en wilt u weten wat u te wachten staat? 

Alle bedrijven moeten zich houden aan milieuregels. Provincies en gemeenten hebben de taak om op de naleving van deze regels te controleren. Omgevingsdienst IJsselland voert deze taak uit voor de gemeenten in IJsselland en de provincie Overijssel. 

Toetsing aan milieuwetgeving

Tijdens een controle toetst de toezichthouder de situatie op het bedrijf aan de geldende milieuwetgeving. Denk hierbij aan voorschriften uit de Omgevingsvergunning of algemene regels uit het Besluit activiteiten leefomgeving. Tijdens de controle maakt de toezichthouder samen met de eigenaar of bedrijfsleider een ronde over het bedrijf. Waar dat nodig is, wordt ook op administratieve zaken gecontroleerd, bijvoorbeeld of verplichte certificaten en keuringsbewijzen van installaties aanwezig zijn. Daarnaast hebben onze toezichthouders een zogenoemde ‘oog- en oorfunctie’ voor andere instanties, zoals het waterschap, de Belastingdienst en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dat betekent dat onze toezichthouders ook mogelijke overtredingen van hún regels mogen doormelden.

Aantal controles

Hoe vaak een bedrijf wordt gecontroleerd, is afhankelijk van de risico’s die het bedrijf kan vormen voor de leefomgeving. Sommige bedrijven worden tenminste één keer per jaar gecontroleerd, voor andere bedrijven bestaat een controlefrequentie van eens in de 3, 5 of 10 jaar. Gemeenten en de provincie Overijssel hebben dit met elkaar bepaald.

Bevoegdheden toezichthouder

Wat mag een toezichthouder doen tijdens een controle? Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hebben toezichthouders van de Nederlandse overheid de volgende bevoegdheden:

  • Een toezichthouder mag overal op uw bedrijf komen. Als het nodig is, mag hij daarvoor sloten breken. Voor het betreden van woningen heeft hij een machtiging nodig.
  • Een toezichthouder mag van iedereen boven de 14 jaar een identificatiebewijs vragen.
  • Een toezichthouder mag informatie eisen. Betrokkenen zijn verplicht de vragen te beantwoorden.
  • Een toezichthouder mag gegevens en documenten innemen die relevant zijn voor de uitvoering van zijn taak.
  • Een toezichthouder mag installaties, apparaten en goederen onderzoeken en opnemen. Hij mag verpakkingen openmaken, monsters nemen, metingen doen en dit digitaal vastleggen.
  • Een toezichthouder mag auto’s, vrachtauto’s en schepen laten stoppen en bestuurders de opdracht geven hun vervoersmiddel naar een controleplaats te brengen.

In veel gevallen wordt een milieucontrole van te voren aangekondigd. De toezichthouder maakt dan vooraf een afspraak met de eigenaar of bedrijfsleider van het bedrijf en bevestigt de afspraak eventueel door middel van een brief of e-mail. In sommige gevallen vinden controles onaangekondigd plaats. Dit kan gebeuren naar aanleiding van een klacht of melding, maar ook als het bedrijf maar op één milieuaspect of -thema wordt gecontroleerd.

Voorbereiden op een controle?

Bij het maken van een afspraak vertelt de toezichthouder meestal op welke zaken zal worden gecontroleerd en welke documenten hij wil inzien.

Na de controle 

De toezichthouder maakt na de controle een schriftelijk rapport op. Hierin staat wat is geconstateerd en met het bedrijf besproken. Dit rapport wordt getoetst aan de wet- en regelgeving. Als blijkt dat een bedrijf de wet overtreden heeft, krijgt het te horen welke verbeteracties het moet doorvoeren en op welke termijn dit moet gebeuren. Als die termijn is verstreken, controleert de toezichthouder of de overtreding ongedaan is gemaakt . Hiervoor is soms een tweede controlebezoek nodig.