Asbest brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Om die gezondheidsrisico’s te beperken, is het verwerken en bewerken van asbest sinds 1 juli 1993 verboden. Het verwijderen ervan is aan strenge regels gebonden. Omgevingsdienst IJsselland houdt toezicht op de manier waarop er om wordt gegaan met het verwijderen en vervoeren van asbest. Ook controleren wij op naleving van de wettelijke voorschriften en worden eventuele overtredingen beboet. We begeleiden het traject van sloop tot eindbestemming.

Verbouwen en sloop

Als iemand die een bouwwerk geheel of deels uit elkaar neemt of laat nemen, weet of redelijkerwijs kan weten dat zich in het bouwwerk asbest of een asbesthoudend product bevindt, moet deze een asbestinventarisatierapport hebben. Dit staat zo in het Besluit bouwwerken en leefomgeving.

Dit rapport moet ter beschikking gesteld worden aan degene die de werkzaamheden verricht. In het besluit staat ook wanneer er geen inventarisatierapport nodig is. Bijvoorbeeld bij bouwwerken van na 1 januari 1994.

Ook staat in het Besluit opgenomen in welke gevallen een particulier zelf asbest mag verwijderen en welke voorzorgsmaatregelen hij hierbij minstens moet nemen.

In het Besluit bouwwerken en leefomgeving staat dat er een sloopmelding moet worden gedaan bij het bevoegd gezag, voordat begonnen wordt met de verwijdering van asbest. In de regel is dit de gemeente en moet de melding gedaan worden via het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Daarnaast staan er voorschriften opgenomen over het doen van een start- en eindmelding. Normaal gesproken moet een sloopmelding vier weken van te voren gedaan worden. In sommige gevallen (mutatieonderhoud en particuliere verwijdering) is dit vijf werkdagen. Ook staat in het Besluit dat wanneer er op basis van het Asbestverwijderingsbesluit een inventarisatierapport nodig is, dit aangeleverd moet worden bij de melding.

Ketentoezicht

Omgevingsdienst IJsselland werkt in al haar expertises nauw samen met partnerorganisaties die een rol spelen in één of meerdere ‘ketens’. Bij veel processen zijn verschillende bedrijven betrokken, bijvoorbeeld initiatiefnemers, aannemers, transporteurs, intermediairs, toepassers en eindverwerkers. Ketentoezicht analyseert de hele keten. Lees meer over ketentoezicht