Energie en Duurzaamheid zijn belangrijke actuele thema’s in de samenleving. Omgevingsdienst IJsselland voert binnen deze thema’s taken uit. We focussen ons hierbij op energiebesparing. Besparen op het energiegebruik leidt tot minder CO2-uitstoot en een lagere kostenpost voor de verbruiker. Om ervoor te zorgen dat mondiale, landelijke en ook regionale doelen ten aanzien van energiebesparing worden gehaald, zetten wij actief in op energiebesparing bij bedrijven in de regio. Met een team van energiespecialisten, zoals vergunningverleners, toezichthouders en adviseurs, houden wij ons bezig met energiegerelateerde taken.

Energietaken

Uitvoeren van energiecontroles

Een van de taken die de Omgevingsdienst uitvoert zijn energiecontroles bij energierelevante bedrijven. Een bedrijf is energierelevant wanneer het jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit en/of 25.000 m3 aan aardgas(equivalenten) gebruikt. Voor deze bedrijven geldt de energiebesparingsplicht. Deze schrijft voor dat het bedrijf (of instelling) elke besparingsmaatregel moet treffen die binnen vijf jaar kan worden terugverdiend. Als voorbeeld: een maatregel die een investering vraagt van € 1.000,- en per jaar € 250,- aan energiekostenbesparing oplevert moet verplicht worden ingevoerd, omdat de maatregel zich in 5 jaar terugverdient.

Voor 19 bedrijfstakken zijn door de overheid samen met het bedrijfsleven lijsten opgesteld met energiebesparende maatregelen. Deze lijsten worden EML (Erkende Maatregelen Lijsten) genoemd. Tijdens een energiecontrole wordt door een toezichthouder van de Omgevingsdienst gecontroleerd of een bedrijf of instelling alle erkende maatregelen van de betreffende lijst heeft getroffen. Constateert de toezichthouder een overtreding (een erkende maatregel die niet is uitgevoerd), dan wordt het bedrijf hier op aangeschreven.

Vergunningen actualiseren op energievoorschriften

In de regio IJsselland hebben ongeveer 400 bedrijven een omgevingsvergunning milieu. Deze vergunningen schrijven voor aan welke wetten en regels de bedrijven zich moeten houden. Omdat zowel de wetten en regels alsook de stand van de techniek en het ambitieniveau van bestuurders verandert, dienen deze vergunningen periodiek geactualiseerd te worden.

Bij het actualiseren van de vergunningen wordt door ons de komende periode extra de nadruk gelegd op zaken als het energiegebruik, de energieregistratie, het energiebesparingsonderzoek en het vervoersmanagement. Op deze manier zorgen we ervoor dat alle bedrijven die een omgevingsvergunning hebben hun steentje bijdragen aan de energietransitie.

Adviseren over duurzame energie, energiebesparing, en wet- en regelgeving

Door de energietransitie verandert zowel de ruimte om ons heen, als ook de wetgeving die hierop toeziet. Aangezien Omgevingsdienst IJsselland de expertise heeft om energievraagstukken te behandelen, is dit een van de taken die zij verricht voor bedrijven en partners. De komst van de Informatieplicht roept bijvoorbeeld veel vragen op bij bedrijven. Voor hen is niet altijd duidelijk of de plicht voor hen geldt en hoe zij hieraan moeten voldoen. De Omgevingsdienst beantwoordt deze vragen en geeft, waar nodig, in de regio presentaties over de veranderende wetgeving. Vergelijkbare thema’s waar advies over wordt verstrekt zijn de energiebesparingsplicht, de nieuwe Erkende Maatregelenlijsten en het vervoermanagement. Ook bij ruimtelijke inpassing van duurzame energie kunnen bedrijven en partners een beroep doen op de Omgevingsdienst. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van zonnepanelen, windturbines, mestvergisters en warmtenetten.

Energieonderzoeken beoordelen

Bedrijven die meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of meer dan 75.000 maan (aard)gas(equivalenten) gebruiken zijn grootverbruikers. Van deze groep kan het bevoegde gezag een energieonderzoek verlangen. Hierin geeft het bedrijf aan hoe de energiehuishouding eruit ziet, en wat hun voornemens zijn ten aanzien van energiebesparing. Voor grootverbruikers die tevens een vergunning hebben, kan een energieonderzoekseis worden opgenomen in de voorschriften van de vergunning, en kunnen de daaruit voortgekomen maatregelen aan de vergunning worden verbonden. Bedrijven kunnen (los van de EED-verplichting en het grootverbruik) ook uit zichzelf energieonderzoeken indienen bij de Omgevingsdienst en deze laten controleren op ambitieniveau.

Informatieplicht

Vanaf 1 juli 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing voor bedrijven die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgas gebruiken*. Vanaf dat moment hebben deze bedrijven naast een energiebesparingsplicht ook een informatieplicht. Deze houdt in dat de bedrijven zich moeten melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met een ingevulde rapportage. In deze rapportage wordt benoemd welke energiebesparende maatregelen ze wel en welke ze niet hebben uitgevoerd. De Omgevingsdienst kan, met het mandaat dat zij krijgt van de partnergemeenten, de ingevulde gegevens uit het eLoket halen. Deze gegevens bieden inzicht in welke bedrijven voorop lopen en op welke bedrijven er juist meer focus moet worden gelegd. Bedrijven die geen melding doen in het loket, worden door ons aangeschreven op het voldoen aan deze plicht en komen op een prioriteitenlijst voor toezichtcontroles.

Voor veel bedrijven is het onduidelijk hoe ze precies invulling moeten geven aan deze plicht. De Omgevingsdienst beantwoordt vragen van bedrijven omtrent de Informatieplicht, zodat zij hier op een juiste wijze invulling aan kunnen geven.

* Met uitzondering van de glastuinbouw, bedrijven die vallen onder het Europese emissiehandelssysteem ETS, vergunningplichtige bedrijven en bedrijven die meedoen in het MJA3-convenant. Deze bedrijven maakten over energiebesparing al andere afspraken met de Rijksoverheid.

Ketentoezicht

Omgevingsdienst IJsselland werkt in al haar expertises nauw samen met partnerorganisaties die een rol spelen in één of meerdere ‘ketens’. Bij veel processen zijn verschillende bedrijven betrokken, bijvoorbeeld initiatiefnemers, aannemers, transporteurs, intermediairs, toepassers en eindverwerkers. Ketentoezicht analyseert de hele keten. 
Lees hier meer over ketentoezicht