Energie en Duurzaamheid zijn belangrijke actuele thema’s in de samenleving. Omgevingsdienst IJsselland voert binnen deze thema’s taken uit. We focussen ons hierbij op energiebesparing. Besparen op het energiegebruik leidt tot minder CO2-uitstoot en een lagere kostenpost voor de verbruiker. Om ervoor te zorgen dat mondiale, landelijke en ook regionale doelen ten aanzien van energiebesparing worden gehaald, zetten wij actief in op energiebesparing bij bedrijven in de regio. Met een team van energiespecialisten, zoals vergunningverleners, toezichthouders en adviseurs, houden wij ons bezig met energie-gerelateerde taken.

Energietaken

Uitvoeren van energiecontroles

Een van de taken die de Omgevingsdienst uitvoert zijn energiecontroles bij energierelevante bedrijven. Een bedrijf is energierelevant wanneer het jaarlijks meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit en/of 25.000 m3 aan aardgas(equivalenten) gebruikt. Voor deze bedrijven geldt de energiebesparingsplicht. Deze schrijft voor dat het bedrijf (of instelling) elke besparingsmaatregel moet treffen die binnen vijf jaar kan worden terugverdiend. Als voorbeeld: een maatregel die een investering vraagt van € 1.000,- en per jaar € 250,- aan energiekostenbesparing oplevert moet verplicht worden ingevoerd, omdat de maatregel zich in 5 jaar terugverdient.

Door de overheid is samen met het bedrijfsleven een lijst opgesteld met energiebesparende maatregelen. Deze lijst word de EML (Erkende Maatregelen Lijst) genoemd. Tijdens een energiecontrole wordt door een toezichthouder van de Omgevingsdienst gecontroleerd of een bedrijf of instelling alle erkende maatregelen van de lijst heeft getroffen. Constateert de toezichthouder een overtreding (een erkende maatregel die niet is uitgevoerd), dan wordt het bedrijf hier op aangeschreven.

Adviseren over duurzame energie, energiebesparing, en wet- en regelgeving

Door de energietransitie verandert zowel de ruimte om ons heen, als ook de wetgeving die hierop toeziet. Aangezien Omgevingsdienst IJsselland de expertise heeft om energievraagstukken te behandelen, is dit een van de taken die zij verricht voor bedrijven en partners. De Informatieplicht en onderzoeksplicht roept bijvoorbeeld vragen op bij bedrijven. Voor hen is niet altijd duidelijk of de plicht voor hen geldt en hoe zij hieraan moeten voldoen. De Omgevingsdienst beantwoordt deze vragen en geeft, waar nodig, in de regio presentaties over de veranderende wetgeving. Vergelijkbare thema’s waar advies over wordt verstrekt zijn de energiebesparingsplicht, de nieuwe Erkende Maatregelenlijst. Ook bij ruimtelijke inpassing van duurzame energie kunnen bedrijven en partners een beroep doen op de Omgevingsdienst. Hierbij kan worden gedacht aan het plaatsen van zonnepanelen, windturbines, mestvergisters en warmtenetten.

Energieonderzoeken beoordelen

Bedrijven die meer dan 200.000 kWh aan elektriciteit en/of meer dan 75.000 maan (aard)gas(equivalenten) gebruiken zijn grootverbruikers. Van deze groep kan het bevoegde gezag een energieonderzoek verlangen. Hierin geeft het bedrijf aan hoe de energiehuishouding eruit ziet, en wat hun voornemens zijn ten aanzien van energiebesparing. Bedrijven kunnen (los van de EED-verplichting en het grootverbruik) ook uit zichzelf energieonderzoeken indienen bij de Omgevingsdienst en deze laten controleren op ambitieniveau.

Onderzoeksplicht

Sinds 1 juli 2023 geldt voor bedrijven welke een verbruik kennen vanaf 10 miljoen kWh of 170.000m3 aardgas(equivalent) een onderzoeks- en rapportage verplichting naar de energiebesparing.

Zie voor meer info de link van RvO: Onderzoeksplicht energiebesparing vanaf 2023 (rvo.nl)

Informatieplicht

De informatieplicht energiebesparing geldt voor alle bedrijven die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgas gebruiken. Vanaf dat moment hebben deze bedrijven naast een energiebesparingsplicht ook een informatieplicht. Deze houdt in dat de bedrijven zich moeten melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) middels een vastgesteld rapportageformat. In deze rapportage wordt benoemd welke energiebesparende maatregelen ze wel en welke ze niet hebben uitgevoerd. De Omgevingsdienst kan, met het mandaat dat zij hebben van de partnergemeenten, de ingevulde gegevens uit het eLoket van RVO halen. Bedrijven die geen melding doen in het loket, worden door ons aangeschreven op het voldoen aan deze plicht en komen op een prioriteitenlijst voor toezichtcontroles.

Voor veel bedrijven is het onduidelijk hoe ze precies invulling moeten geven aan de verplichtingen. De Omgevingsdienst beantwoordt vragen van bedrijven omtrent de verplichtingen bij energiebesparing.

Zie voor uitgebreide info: Energiebesparingsplicht vanaf 2023 (rvo.nl)

Vergunningplichtige bedrijven en energievoorschriften

In de regio IJsselland hebben ongeveer 400 bedrijven een omgevingsvergunning milieu. Sinds 1 juli 2023 valt het merendeel van deze bedrijven ook onder de algemene regels van het Besluit activiteiten leefomgeving voor het onderdeel energiebesparing. De algemene regels komen er in het kort op neer dat dezelfde verplichtingen gelden als die voor bedrijven onder de meldingsplicht. Eventueel in de vergunningen opgenomen bepalingen over energiebesparing zijn of komen te vervallen. In sommige gevallen zullen maatwerkvoorschriften worden vastgesteld.
Bij in werking treden van de Omgevingswet zijn de opgenomen energiebesparings-voorschriften in een vergunning automatisch gaan gelden als maatwerkvoorschriften.

De Omgevingswet stelt dat kantoorgebouwen per 1 januari 2024 moeten voldoen aan de energielabel C verplichting. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2024 niet meer als kantoor worden gebruikt. Deze regels volgen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving. Meer informatie hierover is te vinden op Energielabel C-verplichting kantoren | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl).

Ketentoezicht

Omgevingsdienst IJsselland werkt in al haar expertises nauw samen met partnerorganisaties die een rol spelen in één of meerdere ‘ketens’. Bij veel processen zijn verschillende bedrijven betrokken, bijvoorbeeld initiatiefnemers, aannemers, transporteurs, intermediairs, toepassers en eindverwerkers. Ketentoezicht analyseert de hele keten. 
Lees hier meer over ketentoezicht