De risicobronnen zijn te vinden op Atlas van de Leefomgeving.

Plaatsgebonden risico is de kans op het overlijden van een onbeschermd en continu aanwezig persoon buiten de begrenzing van de locatie waar een activiteit wordt verricht als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval veroorzaakt door die activiteit. De kans is in landelijke regelgeving vastgesteld op 1 op de miljoen per jaar. De afstand wordt berekend aan de hand van deze kans en de scenario’s die zich kunnen voordoen bij de risicobron. Dit gaat vaak om kleine incidenten met beperkte gevolgen (bijvoorbeeld een losschietende slang bij het vullen van LPG die vervolgens in brand vliegt).

Externe veiligheid heeft betrekking op de risico’s van het opslaan en transporteren van gevaarlijke stoffen naar de omgeving (burgers).

Op de site van IPLO staat meer informatie over aandachtsgebieden met mogelijke voorschriftengebieden. Binnen een aandachtsgebied kan de gemeente een voorschriftengebied aanwijzen waar extra bouwmaatregelen genomen moeten worden wanneer de mate van veiligheid daar om vraagt.

De Omgevingswet onderscheidt drie soorten aandachtsgebieden in het kader van externe veiligheid:

  • Brandaandachtsgebied
  • Explosieaandachtsgebied
  • Gifwolkaandachtsgebied

Welke van toepassing zijn voor een risicobron hangt af van de soort aanwezige gevaarlijke stoffen. Ook de grootte van de aandachtsgebieden verschilt per risicobron. Sommige risicobronnen kennen vaste afstanden voor de aandachtsgebieden, voor andere risicobronnen dienen deze afstanden berekend te worden.