Bij praktisch alles wat we doen, ontstaat geluid. Het is overal om ons heen. Om iedereen een goed woon- en leefklimaat te bieden zijn regels opgesteld voor geluid. Het gaat onder meer om de rijksregels in het Besluit activiteiten leefomgeving. Daarnaast heeft de gemeente regels voor geluid opgesteld in het omgevingsplan. In deze besluiten staan normen opgesteld voor wegverkeerslawaai, spoorverkeerslawaai, luchtvaartlawaai en industrielawaai, Oftewel: omgevingsgeluid.

De geluidsspecialisten van OD IJsselland adviseren regiogemeenten bij adviesvragen die spelen over milieugeluid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bouwen van een huis aan een drukke weg, of het oprichten van een bedrijf.

Opvragen verkeersgegevens

Als u voor het opstellen van een akoestisch onderzoek verkeersgegevens nodig heeft van een of meerdere wegen in een van de regiogemeenten, kunt u een mail sturen naar geluid@odijsselland.nl. Vermeld hierbij duidelijk om welke gemeente en wegen het gaat.

Opvragen objectenmodel

Als u een objectenmodel nodig heeft voor het opstellen van een akoestisch onderzoek naar een bedrijf op een gezoneerd bedrijventerrein, kunt u een mail sturen naar: geluid@odijsselland.nl. Vermeld hierbij duidelijk om welke gemeente en welk adres het gaat.

Geluid in de omgevingsvergunning

Bedrijven moeten zich houden aan bepaalde geluidnormen om geluidsemissie naar omwonenden of omgeving te voorkomen of, als dat niet mogelijk is, geluidsemissie te beperken. Als u een aanvraag indient voor een omgevingsvergunning, geven wij aan aan welke geluidnormen voldaan moet worden. Soms moet er een geluidonderzoek worden uitgevoerd. Wanneer een onderzoek moet worden uitgevoerd, hangt af van het type bedrijf en de directe omgeving. Uit het akoestisch onderzoek blijkt of, en zo ja met welke maatregelen het bedrijf aan de geluidsnormen kan voldoen of dat op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving of het Omgevingsplan maatwerkvoorschriften moeten worden opgesteld. Hierbij wordt gekeken naar alle activiteiten van het bedrijf.

Het is mogelijk om af te wijken van de geluidsnormen. Deze beslissing ligt meestal bij de gemeente. Afhankelijk van de situatie kunnen hogere geluidsnormen worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij een bedrijf op een gezoneerd bedrijventerrein of een bedrijf langs een drukke weg. Of juist lagere normen, bijvoorbeeld voor een bedrijf in een rustige woonwijk.

Horeca

Horecagelegenheden vallen onder de werking van het Omgevingsplan. In het Omgevingsplan zijn onder meer voor geluid voorschriften opgenomen. De voorschriften beschermen de omwonenden tegen overmatige geluidsemissies. Hoe hard de geluidsinstallatie mag staan, hangt af van de constructie van de horecagelegenheid. Hier is dus geen algemene regel voor. Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de normen. Wel kan de omgevingsdienst een controlemeting uitvoeren om te kijken of u aan de normen voldoet.

Een van de hulpmiddelen om te bekijken hoe hard de geluidsinstallatie kan staan, is door een akoestisch onderzoek uit te laten voeren. Hiermee kan (op voorhand) duidelijk worden of de geluidsinstallatie voldoet aan de normen of dat er eventueel gekeken moet worden naar mogelijke maatregelen.

Evenementen

Als u van plan bent een evenement te organiseren, heeft u meestal een vergunning nodig. Deze vergunning kunt u aanvragen bij de gemeente. In die vergunning staan de regels en normen waaraan u moet voldoen. OD IJsselland kan desgewenst adviseren over op te nemen geluidsvoorschriften.

Ketentoezicht

OD IJsselland werkt in al haar expertises nauw samen met partnerorganisaties die een rol spelen in één of meerdere ‘ketens’. Bij veel processen zijn verschillende bedrijven betrokken, bijvoorbeeld initiatiefnemers, aannemers, transporteurs, intermediairs, toepassers en eindverwerkers. Ketentoezicht analyseert de hele keten. Lees meer over ketentoezicht