De invoering van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld. De nieuwe datum is 1 januari 2023. Het biedt ons meer ruimte om de implementatie voor te bereiden met onze partners. Een belangrijk onderdeel van die voorbereiding is de ketentest die we in onze regio uitvoeren. Wat houdt een ketentest precies in en wat zijn de ervaringen? We vroegen het onze collega’s Jos Mellendijk (vergunningverlener milieu) en Joop Muller (adviseur informatievoorziening IJVI voor regio IJsselland).

Regionale samenwerking

Een van de sporen bij de regionale implementatie Omgevingswet is het regionaal vergunningenproces. Verschillende ketenpartners en adviseurs, zoals de Veiligheidsregio, de GGD, het Waterschap, Rijkswaterstaat, de Provincie en gemeenten, maken daarin onder andere werkafspraken. “Door deze bijeenkomsten leren we elkaar kennen en krijgen we een indruk hoe deelnemers vraagstukken behandelen. Dat geeft een beter beeld van onze rol als ketenpartner en maakt verwachtingen makkelijk bespreekbaar. We werken met elkaar samen als onderdeel van de keten door diverse casussen te bespreken”, lichten Jos Mellendijk en Joop Muller toe.

Ketentest

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), nu OLO en AIM, kent niet alle functionaliteiten zoals die van het OLO-AIM. Het DSO wordt daarvoor aangevuld met de samenwerkingsfunctionaliteit (SWF). Daarbij werken diverse ketenpartners in onze regio met hetzelfde VTH-zaaksysteem. Met dat VTH-zaaksysteem (IJVI) is ook de SWF te benaderen. “De ketentest richt zich op het hele behandelproces van aanvragen en meldingen  die gebaseerd zijn op realistische lopende zaken. Iedereen kan meekijken, we hebben wel eens een test gedaan met de aanwezigheid van meer dan 60 personen”, vertelt Jos Mellendijk. Joop Muller vult aan: “De ketentest is ervoor om te laten zien dat het delen van documenten, uitwisselen van informatie en koppelingen functioneren. Dat de samenwerking werkt. In een ketentest wordt duidelijk hoe een aanvraag binnenkomt bij het bevoegd gezag en welke handelingen vervolgens nodig zijn om de behandeling mogelijk te maken in het VTH en of SWF. We maken nieuwe werkafspraken met partners of stellen ze bij.”

Rol Omgevingsdienst IJsselland

Vanuit OD IJsselland geeft Jos bij de ketentest aan hoe het proces werkt en wat daarin aandacht vraagt. Daarnaast geeft hij positief kritische feedback. Joop vertaalt ontwikkelingen en processen rondom de Omgevingswet naar het zaaksysteem IJVI en adviseert over aanpassingen van de software als dat gewenst is voor de regio. Joop Muller: “Het is prettig om in gezamenlijkheid aan de voorkant al procesafspraken te maken. We hebben na een jaar testen al tientallen meldingen ingediend om het proces makkelijker te maken.”

Nog een weg te gaan

Het uitstel en de extra ruimte voor implementatie is volgens Jos en Joop nodig. “Het is mooi dat we voor veel milieubelastende activiteiten naar kortere, reguliere procedures gaan, maar we maken ons nog wel zorgen over de inrichting van het DSO. Daarin kan de aanvrager veel beter gestuurd en geïnformeerd worden. Voor de aanvrager, bijvoorbeeld voor een verandering van een bedrijf, is het nu nog een kunststukje om met dit DSO de complete milieubelastende activiteiten aan te vragen. We hebben begrepen dat aan het DSO nog veel gesleuteld wordt.” geven ze aan. “En wat als er verschillende bevoegde gezagen bij eenzelfde project betrokken zijn, nu de onlosmakelijkheid grotendeels verdwijnt, zoals bij milieu-bouwen-lozingen? Hoe weten we van elkaar dat we aan hetzelfde project werken en hoe stemmen we dat op elkaar af? Daarbij is de aanvrager vrij in het moment van het indienen van de verschillenden activiteiten voor eenzelfde project. De ketentest helpt om inzicht te krijgen in de behandelprocessen en de gemaakte werkafspraken. We hebben nu gezien dat de procedurestappen en de informatie-uitwisselingen functioneren in het VTH-pakket en de SWF. De invulling wordt concreter, maar geeft ook veel nieuwe vraagstukken.”