Sjaak Legebeke, al sinds de jaren 80 werkzaam met VTH-(Vergunningen, Toezicht en Handhaving)zaken, is sinds 2001 wederom werkzaam bij de gemeente Raalte en sinds 2019 als senior binnen de cluster VTH. “Toen de gemeente Heino en gemeente Raalte in 2001 gefuseerd werden ben ik teruggekomen waar ik eerder begonnen ben. Sinds de oprichting van de Omgevingsdienst in 2018 heb ik er een functie bijgekregen als Account Manager”.

Alles op een centrale plek

“Een groot voordeel van de Omgevingsdienst is dat alle kennis en expertise op één centrale plek gevestigd is. Alle knappe koppen van Geur, Geluid, Externe veiligheid, Afval, Energie, Luchtkwaliteit en Bodem werken gezamenlijk aan projecten. Dit maakt dat er moeilijkere en ingewikkeldere casussen behandeld kunnen worden dan voor de oprichting van de Omgevingsdienst. Daarnaast ben ik van mening dat de Omgevingsdienst formeel gezien een goede afstand kan behouden tot bedrijven en burgers. Een nadeel van de Omgevingsdienst is wel dat ik minder makkelijk contact leg met diegene die ergens iets vanaf weet. Voorheen liep ik naar iemand van Bodem en dan had ik direct een antwoord. Nu is dat proces ingewikkelder geworden en duurt het iets langer. Echter, ik denk niet dat dit nadeel opweegt tegen de voordelen”.

“Als Account Manager heb ik gemiddeld eens per maand een overleg met de teammanager van OD IJsselland Ronald van Dolen. In dit overleg bespreken we alle ontwikkelingen en initiatieven die van belang zijn voor beide partijen. Eens per kwartaal sluit ik aan bij het Ambtelijk Opdrachtgeversoverleg. Daarin wordt regio breed gekeken naar de stand van zaken. Tijdens dit overleg wordt er continu gezocht naar uniformiteit. Wat voor de gemeente Raalte geldt kan namelijk ook van toepassing zijn voor andere gemeentes.

Implementatie van de Omgevingswet en de Bruidsschat

Met de Omgevingswet worden rijksregels overgedragen aan decentrale overheden. Deze set regels wordt de bruidsschat genoemd. OD IJsselland heeft voor de gemeente Raalte onlangs een inventarisatie gemaakt van de Bruidsschat. “Deze inventarisatie helpt ons om beter inzicht te krijgen in alle veranderingen die ons te wachten staan. Gelukkig heeft het Rijk een overgangsperiode vastgesteld om de regels uit de bruidsschat wel of niet op te nemen in ons eigen beleid. De Omgevingsdienst helpt ons om hierin een goede afweging te maken”.

Om de start van de Omgevingswet in goede banen te leiden is er binnen de gemeente Raalte een programmateam. “Dit team zorgt ervoor dat alle onderdelen die gedaan moeten worden belegd zijn. Het programma team maakt ook regelmatig gebruik van de milieu-expertise van de OD.

De gemeente Raalte neemt deel aan de regionale Omgevingstafel. Eens per maand komen we met andere gemeentes en ketenpartners samen om vraagstukken te bespreken. De casussen die aan deze Omgevingstafel besproken worden bevinden zich in het voortraject en zijn vaak complex. Door een vraagstuk aan verschillende partijen voor te leggen ontstaat er een gedegen advies. Door alle partijen op een plek te betrekken bij een casus kan er snel geschakeld worden. Dit zorgt voor efficiëntie en snelheid. Je leert altijd van een casus van een ander”.

Natura 2000

Vlakbij het bedrijfsterrein in Raalte is Natura2000-gebied Boetelerveld gelegen. Dit is een nat heidegebied met veel bijzondere planten. “Helaas kampt dit mooie gebied al jaren met een te hoge stikstofconcentratie. Dit zorgt voor verzuring in het gebied. Om dit te beperken moet iedere ondernemer die zich wil vestigen op het bedrijventerrein aantonen dat het bedrijf rekening houdt met de stikstofdepositie tijdens het productieproces. De OD helpt ons bij de beoordeling van deze verslagen. Indien het proces (nog) niet voldoet aan de gestelde normen, dan geven we samen met hen een passend advies aan de ondernemer.

“Ik vind het goed om te zien dat de OD samen met haar ketenpartners zich continu ontwikkelt. Sinds de start in 2018 is er inmiddels alweer een aantal zaken veranderd. Het is prettig om te zien dat alle partijen daarop toezien en dat er samen passende veranderingen aangedragen en doorgevoerd worden”.