Op 14 juni vond de regionale ketentest initiatievenproces plaats. Gemeente Deventer, Provincie Overijssel, de Omgevingstafel IJsselland en Omgevingsdienst IJsselland oefenden tijdens deze test met het initiatievenproces, dat de regiegroep Werkende Ketens voorbereidde. Zo’n 60 vergunningverleners, procesbegeleiders, casemanagers, frontofficemedewerkers, adviseurs en functioneel beheerders van de ketenpartners namen aan de ketentest deel.

Initiatievenproces

Het initiatievenproces kent twee smaken: met of zonder de Omgevingstafel IJsselland. Beide scenario’s werden met behulp van een procesplaat kort toegelicht. Bij een proces met de Omgevingstafel IJsselland is er vroegtijdige afstemming over initiatieven waar meerdere ketenpartners bij betrokken zijn, zoals gemeenten, GGD, Waterschap, Veiligheidsregio, GHOR, Omgevingsdienst, Provincie en Rijkswaterstaat. De ketentest van 14 juni beproeft het proces met Omgevingstafel aan de hand van een casus. Tijdens de test is een verzoek van een initiatiefnemer doorgelopen met een vooroverleg (omgevingsoverleg) voor het uitbreiden van zijn agrarisch bedrijf met een melkveestal. We hebben de processtappen samen doorgenomen en toegelicht om de mogelijkheden van de initiatiefnemer te verkennen en te beoordelen.

Testen van een efficiënte en digitale samenwerking in de regio

Doel van deze interactieve ketentest is te beproeven of het initiatievenproces, zoals bedacht door de regionale werkgroep Vergunningverlening, voor alle partijen werkbaar is. De betrokkenheid van de testers is groot. De vragen, opmerkingen en suggesties die zijn gesteld en gegeven, leveren goede leer- en verbeterpunten op. Er zijn nog accenten die extra aandacht vragen.

Zelftest

Elke gemeente in de regio IJsselland krijgt na de gezamenlijke test de mogelijkheid om op 21 juni zelf met het initiatievenproces aan de slag te gaan. Die test richt zich op het proces zonder Omgevingstafel. Hiervoor hebben ze van De Processpecialisten een draaiboek met toelichting ontvangen.

Hoe verder?

Omgevingsplatform IJsselland gaat aan de slag met de input van de ketentest. In het tweede halfjaar vinden opnieuw deze ketentesten en zelftesten plaats.

Reactie van deelnemers op deze ketentest:

Met deze ketentest is Omgevingsplatform IJsselland één van de koplopers in het land. Goed dat we andere regio’s inspireren door te leren van elkaar en te werken aan één doel: een goede implementatie van de Omgevingswet.

Het op deze manier delen van kennis en ervaringen helpt onze samenwerking te verbeteren. Het levert input voor het verbeteren van onze interne processen en daarmee onze dienstverlening aan burgers en bedrijven. Ook biedt het een mooi vervolg voor de zelftest.

Foto: Piktsjers/Rob Acket