Met het oprichten van een Keten Interventie Team (KIT) gaat Omgevingsdienst IJsselland verdere structurering van Ketentoezicht en de samenwerking met (keten)partners realiseren.

Het KIT krijgt een vaste samenstelling en bestaat uit toezichthouders (met kennis op het gebied van industriële- en afvalverwerkende inrichtingen en asbestverwijdering), een tactisch analist/informatiemakelaar en een (boa)coördinator. Dit kernteam maakt daarnaast gebruik van een flexibele schil met specialisten vanuit de diverse vakgebieden binnen Omgevingsdienst IJsselland.

Planmatige aanpak

OD IJsselland krijgt zogenaamd ‘ketenwerk’ op diverse momenten en via verschillende routes binnen. Bijvoorbeeld op basis van signalen van de ketenpartners, boa’s en milieu-contact-ambtenaren van politie, maar ook uit informatie uit het regulier toezicht, klachten, meldingen en risicoanalyses. Grootschalige voorbeelden van keteninterventies richten zich meer op een branchegerichte aanpak, bijvoorbeeld e-Waste, verontreinigde grond of asbest. Daarnaast liggen er meer gestructureerd uit het nationaal dreigingsbeeld milieucriminaliteit opdrachten om ketenprojecten uit te voeren.

Risico- en informatie gestuurde handhaving

Per casus kijkt het KIT op welke wijze het deze oppakt. Het KIT pakt zowel kleinschalige als grootschalige keteninterventies planmatig, gefaseerd en gestructureerd op. Zichtbaarheid en samenwerking in de keten is belangrijk. Omdat we weten wie het kernteam van het KIT vormt, is meteen ook duidelijk wie de interventies oppakt. Door op deze wijze uitvoering te geven aan ketentoezicht, zetten we een stap richting meer risico- en informatie gestuurd werken.

Ketenpartners

Het KIT onderhoudt goede relaties met externe inspectie- en ketenpartners. Deze partners en hun vertrouwen in Omgevingsdienst IJsselland zijn van groot belang voor het delen van gegevens, data, informatie en kennis. Met ketenpartners werken we samen in ketenonderzoeken, zowel op eigen initiatief of uitgaand van één van de partners. Het KIT heeft daarmee ook een functie van informatieknooppunt. De samenwerking in de keten richt zich niet alleen op partners in de (afval)keten maar alle schakels die nodig zijn voor integraal toezicht, zoals Waterschappen, Veiligheidsregio en GGD. De samenwerking met het Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten is van belang vanwege de regionale impact van Ketentoezicht in Oost-Nederland.

Lees meer over Ketentoezicht